Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych (ADO) jest Anna Janke, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „PRESTIGIO Real Estate” z siedzibą w Pilar de la Horadada, c/Tomillar 32; 03191 Alicante, NIP…..
2. Z administratorem może się Pan/Pani kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób:

 • pod adresem e-mail: office@prestigio-realestate.com,
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres jak w pkt. 1 z dopiskiem „Administrator danych osobowych”).

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/ach:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy pośrednictwa oraz w celu realizacji umowy
 • w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na Pana/Pani żądanie czynności przed zawarciem umowy, a także w związku z realizacją umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz obowiązków wynikających z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z dochodzeniem roszczeń przez każdą ze stron,
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z prowadzeniem działań marketingowych własnych produktów i usług, przy czym w/w działania podejmowane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ze względu na inne obowiązujące przepisy, w tym „Prawo telekomunikacyjne” (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.) i „Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.) prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód.

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

 • pracownicy ADO upoważnieni do ich przetwarzania,
 • osoby biorące udział w transakcji pośrednictwa nieruchomościami (m.in. notariusze i pracownicy ich kancelarii),
 • podmioty, którym ADO powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
 • dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 • w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat,
 • w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy – przez okres równy okresowi wykonywania umowy oraz przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy, zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy,
 • w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO lub do celów marketingu bezpośredniego – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat.

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane, ani nie będą automatycznie przetwarzane. Nie będą przekazywane poza granice RP.
8. Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich sprostowania lub uzupełnienia,
 • usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przeniesienia danych (o ile będzie to technicznie możliwe) do innego podmiotu poprzez wskazanie innego podmiotu,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. W odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO ma Pan/Pani prawo do cofnięcia w dowolnym momencie dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Zgłaszanie żądań, określonych w ust. 8 i 9 powyżej może nastąpić za pośrednictwem poczty, lub drogą elektroniczna na adres jak w ust. 1 .
11. Podanie przez Pana/Panią swoich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.

Compare listings

Porównać
Otwórz chat
Dzień Dobry.
Jak możemy pomóc?